MAŽŲJŲ BENDRIJŲ APMOKESTINIMAS

MAŽŲJŲ BENDRIJŲ APMOKESTINIMAS
MB nario (nuolatinio gyventojo) gautų pajamų apmokestinimas

MB nario iš MB gautų pajamų, susijusių su darbo santykiais, apmokestinimas
GPM tarifas 15 proc.,
• taikomas MNPD, MPNPD
• atimamos GPMĮ 21 str. nurodytos išlaidos,
• B klasės pajamos,
• pajamų rūšies kodas 02,
• deklaravimas metams pasibaigus iki gegužės 1 d. metinėje pajamų deklaracijoje
(GPM308 formoje)
MB narys gali pasirinkti, kokią sumą laikyti su darbo santykiais susijusiomis pajamomis,
kuri neturi viršyti nustatytų ,,lubų” t.y. 20688 Eur.

Pensijų valstybinio socialinio draudimo įmoka (VSD) – 26,3 proc. Jeigu nuo 2015 m. sausio 1 d. už mažosios bendrijos narį turi būti priskaičiuojama VSD įmoka nuo minimaliosios mėnesinės algos, tai šios VSD įmokos dydis yra 78,9 Eur.
Nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauja savarankiškai dirbančiųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokų mokėjimo tvarka, pagal kurią savarankiškai dirbantieji (individualių įmonių savininkai, mažųjų bendrijų nariai, tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų tikrieji nariai) vienerius metus nuo pirmosios veiklos pradžios valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokas „Sodrai“ moka nuo asmeniniams poreikiams išsiimamų pajamų sumos. Ši valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokų mokėjimo tvarka taikoma ir tais atvejais, kai: 1) socialinio draudimo įmokas už šiuos asmenis yra sumokėjusi individuali įmonė ar mažoji bendrija, ar tikroji ūkinė bendrija ar komanditinė ūkinė bendrija, arba 2) jie yra sumokėję įmokas, kaip individualia veikla užsiimantys asmenys, išskyrus tuos, kurie verčiasi individualia veikla turėdami verslo liudijimą, arba 3) jie yra asmenys, nurodyti Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje ar 2 dalies 1 ir 2 punktuose (į šį sąrašą patenka dirbantys pagal darbo sutartis ir kt.), arba 4) jiems yra paskirtos valstybinės socialinio draudimo senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensijos, arba 5) jei individualios įmonės savininkas, mažosios bendrijos narys ar ūkinės bendrijos narys yra ne vyresnis kaip 29 metų.

Sveikatos draudimo įmoka (PSD) – 9 proc.
Tais atvejais, kai Mažoji bendrija laikinai nevykdo veiklos ir apie tai yra informavusi Valstybinę mokesčių inspekciją arba neišsiima asmeniniams poreikiams pinigų, kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų, Mažosios bendrijos nariai kas mėnesį už save moka 9 procentų minimaliosios mėnesinės algos dydžio įmokas (27 Eur/mėn.).
Daugiau informacijos galima surasti čia: http://www.sodra.lt/lt/naujienos/keiciasi-psd-ir-vsd-imoku-dydziai

MB nario iš MB gautų pajamų iš paskirstytojo pelno apmokestinimas
GPM tarifas 15 proc.,
• B klasės pajamos,
• pajamų rūšies kodas 26,
taikomas MPNPD
• atimamos GPMĮ 21 str. nurodytos išlaidos,
• deklaravimas metams pasibaigus iki gegužės 1 d. metinėje pajamų deklaracijoje
(GPM308 formoje)

MB vadovo (nuolatinio gyventojo) gautų pagal paslaugų sutartį pajamų apmokestinimas
GPM tarifas 15 proc.,
• pajamų rūšies kodas 70,
• A klasės pajamos, jeigu MB vadovas ne MB narys,
B klasės pajamos, jeigu MB vadovas yra MB narys,
taikomas MPNPD,
• atimamos GPMĮ 21 str. nurodytos išlaidos,

MB vadovo šalies teritorijoje už atlygį vykdoma ekonominė veikla, įskaitant paslaugų teikimą MB, yra PVM objektas.
Prievolė apskaičiuoti ir mokėti PVM atsiranda, jeigu 12 paskutiniųjų mėnesių atlygis už šalies teritorijoje vykdant ekonominę veiklą patiektas prekes ir (arba) paslaugas) viršijo 45 000 eurų, arba prekių, įsigytų iš kitų valstybių narių ir skirtų jo ekonominei veiklai vykdyti, vertė praėjusiais kalendoriniais metais viršijo ar einamaisiais kalendoriniais metais numato kad viršys 14 000 eurų.
Daugiau informacijos apie registravimą PVM mokėtoju, PVM tarifus, ir kitais PVM klausimais galima rasti PVM įstatymo komentare (apibendrintame paaiškinime), kuris patalpintas VMI prie FM interneto svetainėje, adresu http://www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.14.9#Scroll_598

MB, kaip juridinio asmens, mokami mokesčiai

PM tarifas 15 proc. arba 5 proc., jeigu pagal PMĮ 5 str. 2 ir 3 dalis MB atitinka visas lengvatai taikyti nustatytas sąlygas.
• MB, apskaičiuodama apmokestinamąjį pelną, sumokėtas MB nario su darbo santykiais susijusias pajamas ir jos sumokėtus mokesčius priskiria leidžiamiems atskaitymams.
• MB, apskaičiuodama apmokestinamąjį pelną, MB nario pajamas iš paskirstytojo pelno priskiria neleidžiamiems atskaitymams.
• MB, apskaičiuodama apmokestinamąjį pelną, sumokėtas vadovui pajamas priskiria leidžiamiems atskaitymams.
GPM dėl prievolės išskaičiuoti, sumokėti ir deklaruoti
• Jei MB išmoka A klasės pajamas, tai prievolė išskaičiuoti GPM, jį sumokėti į biudžetą bei
gautas pajamas deklaruoti FR0572 formos deklaracijoje tenka MB.
• Jei MB išmoka B klasės pajamas, tuomet prievolė apskaičiuoti GPM, jį sumokėti į
biudžetą bei gautas pajamas deklaruoti tenka pajamas gaunančiam asmeniui, tačiau MB
taip pat GPMĮ nustatyta tvarka teikia pažymą FR0471 apie išmokėtas B klasės pajamas
(02 kodas – darbo užmokestis, 26 kodas – pajamos iš paskirstyto pelno).

Įmokų į garantinį fondą tarifas 0,2 proc.
• MB įmokas moka nuo priskaičiuoto darbuotojams darbo užmokesčio (nuo kurio
skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos)
• Įmokos į garantinį fondą nėra mokamos nuo MB vadovo ar narių gautų pajamų.

MB apmokestinimas pridėtinės vertės mokesčiu.
MB prievolė apmokestinti tiekiamas prekes ir (arba) teikiamas paslaugas, taikant 21 procento, 0 procento. ar lengvatinį PVM tarifą, atsiranda tuo atveju, jeigu MB yra prievolė registruotis PVM mokėtoja.

MB privalo registruotis PVM mokėtoja, jeigu bendra atlygio už vykdant ekonominę veiklą šalies teritorijoje patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas suma per metus (paskutinius 12 mėnesių) viršijo 45 000 eurų (iki euro įvedimo, t.y. iki 2014 m. gruodžio 31 d. – 155 000 Lt). PVM turi būti pradėtas skaičiuoti nuo to mėnesio, kurį minėta riba buvo viršyta (PVMĮ 71 str. 2 d.). PVM turi būti apskaičiuojamas už visas patiektas prekes ir (arba) pateiktas paslaugas, dėl kurių tiekimo (teikimo) nurodytoji riba buvo viršyta.
Atkreiptinas dėmesys, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvoje įvedus eurą, visas iki euro įvedimo kalendorinių mėnesių (įeinančių į 12 paskutiniųjų mėnesių laikotarpį) gautas (gautinas) atlygis turi būti perskaičiuojamas (konvertuojamas) į eurus pagal nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą, t.y. 1 litas – 3,45280 euro. Pažymėtina, kad perskaičiuota (konvertuota) į eurus kiekvieno praėjusio mėnesio atlygio suma (ar bendra kalendorinių mėnesių atlygio suma) yra suapvalinama iki dviejų skaičių po kablelio (iki euro centų) pagal matematinę apvalinimo taisyklę.
MB privalo registruotis PVM mokėtoja, jeigu visų MB įsigytų iš kitų valstybių narių prekių (išskyrus naujas transporto priemones ar akcizais apmokestinamas prekes) vertė (neįskaitant PVM, sumokėto ar mokėtino valstybėje narėje, iš kurios prekės atgabentos) praėjusiais kalendoriniais metais viršijo 14 000 eurų ar einamaisiais kalendoriniais metais numatoma šią ribą viršyti.
Atkreiptinas dėmesys, kad nuostatos dėl įsigyjamų prekių vertės dydžio – 14 000 eurų, kurią viršijus atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju, įsigaliojo 2015 m. sausio 1 d., įvedus Lietuvoje eurą. Iki euro įvedimo t.y. iki 2014 m. gruodžio 31 d. galiojo 35 000 Lt prekių vertės riba.
Jeigu praėjusiais kalendoriniais metais ar einamaisiais kalendoriniais metais buvo viršyta minėtoji riba, tai PVM turi būti apskaičiuotas už visas įsigytas prekes, dėl kurių ši riba buvo viršyta.
Pažymėtina, kad MB, atsiradus prievolei registruotis PVM dėl prekių įsigijimo iš kitos valstybės narės, privalo skaičiuoti ir mokėti į biudžetą PVM už šalies teritorijoje patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas, neatsižvelgiant į tai, kad 12 paskutiniųjų mėnesių atlygio suma neviršija 45 000 eurų. O tuo atveju, jeigu MB yra prievolė registruotis PVM mokėtoja dėl prekių tiekimo ir (arba) paslaugų teikimo, t.y. 12 paskutiniųjų mėnesių atlygis viršijo 45 000 eurų, tai ji privalo skaičiuoti ir visų iš kitos valstybės narės įsigyjamų prekių PVM, neatsižvelgiant į tai, ar kalendoriniais metais įsigytų prekių vertė viršijo 14 000 eurų. MB privaloma PVM mokėtoja dėl nurodytos įsigytų prekių sumos viršijimo tampa einamuosius ir dar vienerius kalendorinius metus.
Daugiau informacijos apie registravimą PVM mokėtoju, PVM tarifus, PVM atskaitą ir kitais PVM klausimais galima rasti PVM įstatymo komentare (apibendrintame paaiškinime), kuris patalpintas VMI prie FM interneto svetainėje, adresu http://www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.14.9#Scroll_598

Comments are closed.